8 luty

zmiany w kodeksie pracy

Zmiany w umowie na czas nieokreślony 2016

Sprawdź z  czym wiążą się najnowsze zmiany w kodeksie pracy

Zmiany w Kodeksie pracy, które weszły w życie w  tym roku niewątpliwie mają bardzo wielkie znaczenie dla wielu polskich pracodawców.  Nadchodzący wielkimi dniami dzień – 22 lutego będzie szczególnie przełomowym, ponieważ tego dnia wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Jej podstawowym celem jest ograniczenie związane z zawieraniem umów o pracę na czas określony.

Obowiązujące obecnie przepisy Kodeksu pracy nie są precyzyjne w przedmiocie maksymalnej długości trwania umowy ma czas określony. Ograniczenia kodeksowe odnoszą się bowiem jedynie do zagadnienia zawierania kolejnych umów tego rodzaju oraz możliwości ich wypowiedzenia. Ponadto dodatkowe ograniczenia wynikają również z orzecznictwa, które traktuje czasem umowy wieloletnie jak umowy bezterminowe.

Zgodnie z uchwalonymi zmianami, pracodawca będzie miał teraz możliwość zawierania z swoim pracownikiem tylko trzech umów na czas określony, przy jednoczesnym zastrzeżeniem, iż łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów nie będzie mógł trwać dłużej niż 33 miesiące. Ponadto, w przeciwieństwie do aktualnych przepisów, nie będzie miała już znaczenia przerwa pomiędzy tymi umowami.

Jaka jest najważniejsza zmiana?

Powyższe stanowi bardzo ważną modyfikację, gdyż obecnie, zgodnie z art. 25 [1] § 1 Kodeksu pracy, pracodawca może zasadniczo zawrzeć z pracownikiem maksymalnie dwie umowy o pracę na czas określony. Kolejna musi być już umową na czas nieokreślony, chyba że przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

Dodatkowo należy wskazać, iż nowe przepisy wprowadzają również zmiany w zakresie okresów wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy będzie bowiem teraz zależny tylko od określonej w niej długości, a nie rodzaju. Zrównano okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Na podstawie nowego art. 36 § 1 Kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Mając na uwadze powyższe, tj. zrównanie okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony z okresami wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, nie będzie już konieczności wprowadzania do umów o pracę na czas określony postanowień o 2-tygodniowym wypowiedzeniu.

Pracodawcy, przed dniem wejścia w życie nowelizacji, powinni zatem dokładnie zbadać zawarte z pracownikami umowy na czas określony, aby ustalić zasady ich rozwiązywania oraz obowiązywania. W szczególności konieczne jest rozpoznanie w tym zakresie na jaki okres umowy z pracownikami zostały zawarte oraz czy przewidują one możliwość ich wcześniejszego wypowiedzenia.

Jeżeli pragną Państwo dowiedzieć się szczegółowo w jaki sposób wdrożyć opisane powyżej zasady w Państwa firmach serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią mailowo lub telefonicznie.

Email : kontakt@oxpublica.pl

Tel. (22) 295 11 33.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.