Cennik


Pakiet

Liczba Wpisów

KPiR / płatność roczna

KPiR / płatność miesięczna

Jednolity Plik Kontrolny

Korekta JPK

Pełna księgowość / płatność roczna*

Pełna księgowość/ płatność miesięczna

Jednolity Plik Kontrolny

Korekta JPK

mFirma 5

5

329 zł

20 zł

6 zł

mFirma 10

10

129 zł

149 zł

25 zł

7,5 zł

329 zł

449 zł

50 zł

15 zł

mFirma 30

30

159 zł

189 zł

30 zł

9 zł

549 zł

50 zł

15 zł

mFirma 60

60

189 zł

239 zł

30 zł

9 zł

749 zł

80 zł

24 zł

mFirma 90

90

**

**

**

949 zł

80 zł

24 zł

mFirma 120

120

**

**

**

1,099 zł

100 zł

30 zł

mFirma 150

150

**

**

**

1,299 zł

100 zł

30 zł

mFirma 200

200

**

**

**

1,599 zł

200 zł

60 zł

mFirma uśpiona

Oferta Specjalna!

100 zł

Cena wpisu poza pakietem

9 zł

Cena wpisu poza pakietem mFirma 5

30 zł

Kadry / płace

45zł/ osoba

Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu jednej umowy cywilnoprawnej

35zł/ osoba

* Kwota miesięczna wynikająca z płatności rocznej.
** Wycena ustalana indywidualnie.

Informacje dodatkowe

10% rabatu dla działalności gospodarczych wspólników spółki cywilnej korzystającej z usług mKsięgowość
“mFirma uśpiona” to spółka z o.o., której księgowanie ogranicza się do: faktur za usługi mKsięgowość sp. z o.o., mProject sp. z o.o., Oxpublica sp. k., Textter sp. z o.o., towarzyszącym im wyciągom bankowym, wysyłki zerowych VAT7 lub VAT7K, rocznego CIT-8. Roczne sprawozdanie finansowe płatne jest dodatkowo 249 zł. Przekazanie innych dokumentów niż ww. skutkują zmianą na inny Pakiet, w danym okresie rozliczeniowym.

System wag wpisów dokonywanych na podstawie dokumentów, służący do wyceny obsługi księgowej

Rodzaj dokumentu

Waga wpisu

Faktury w PLN

1,00

Faktury w walucie innej niż PLN

2,50

Listy płac

1 + (0,25 x każdy pracownik)

Wyciągi bankowe, raporty kasowe w PLN

1,50/strona A4

Wyciągi bankowe, raporty kasowe w walucie innej niż PLN

3,00/strona A4

Rozliczenia delegacji w walucie innej niż PLN

2,50/pozycja

Rozliczenia delegacji w PLN

1,00/pozycja

Pozostałe dokumenty w PLN

1,00

Pozostałe dokumenty w walucie innej niż PLN

2,00

Usługi dodatkowe

Pełnomocnictwo

17 zł

Miesięczna opłata w przypadku zawieszonej działalności gospodarczej

39 zł

Opłata za zmianę abonamentu na niższy lub zmiany rodzaju abonamentu przed upływem okresu wskazanego w Umowie,
jednak nie częściej niż raz na 3 miesiące

15 zł

Wypełnienie deklaracji PFRON

25 zł

Opłata za przekroczenie terminu dostarczania dokumentów, tj. do 10 dnia miesiąca

5 zł za wpis

Sporządzenie delegacji na terenie RP

15 zł

Sporządzenie delegacji zagranicznej

49 zł

Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej / ZUS lub sporządzenie korekty zapisów księgowych w następwstwie dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej

49 zł

Sporządzenie zeznania rocznego

od 49 zł

Sporządzenie dodatkowego PIT-a do zeznania rocznego (ponad 1)

9 zł

Sporządzenie sprawozdania do celów GUS

99 zł

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

100% średniego miesięcznego wynagrodzenia

Rozliczenia dodatkowego miesiąca przypadającego przed pierwszym miesiącem rozliczeniowym wskazanym w Umowie (miesiąc przypadający na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy)

100% kwoty miesięcznego abonamentu

Wystawienie faktury, faktury korygującej, noty

5 zł

Przechowywanie dokumentów po zakończeniu roku rozliczeniowego – 1 segregator do 150 kartek

5 zł / miesiąc

Opłata za bezumowne przechowywanie dokumentów – płatne w chwili odbioru dokumentacji przez klienta

500 zł

Rejestracja działalności gospodarczej

0zł

Rejestracja działalności gospodarczej w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy.

400 zł

Usługi kadrowo-płacowe

Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej / ZUS lub sporządzenie korekty zapisów księgowych w następstwie dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej

49 zł

Sporządzenie korekty JPK

30% ceny JPK

Rozliczenie jednego pracownika w okresie przypadającym na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy

100% opłaty cennikowej

Opłaty windykacyjne

Nie dokonanie płatności w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez mKsięgowość sp. z o.o.

10 zł

Monit telefoniczny zaległych płatności na rzecz mKsięgowość sp. z o.o.

5 zł

Sporządzenie i wysłanie monitu elektronicznego

5 zł

Sporządzenie i wysłanie monitu papierowego

15 zł

Sporządzenie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty

30 zł

* Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto i nie zawierają podatku VAT