Cennik


Pakiet

Liczba Wpisów

KPiR / płatność roczna

KPiR / płatność miesięczna

Pełna księgowość / płatność roczna*

Pełna księgowość/ płatność miesięczna

mFirma 5

5

180 zł

199 zł

440 zł

mFirma 10

10

230 zł

250 zł

490 zł

580 zł

mFirma 30

30

330 zł

360 zł

690 zł

760 zł

mFirma 60

60

540 zł

600 zł

1030 zł

mFirma 90

90

720 zł

810 zł

1320 zł

mFirma 120

120

**

1600 zł

mFirma 150

150

**

1890 zł

mFirma 200

200

**

2350 zł

mFirma uśpiona

Oferta Specjalna!

119 zł

Cena wpisu poza pakietem

10 zł

Cena wpisu poza pakietem mFirma 5 pełna księgowość

30 zł

Korekta JPK, VAT

15% wartości pakietu

* Kwota miesięczna przy dokonaniu płatności za rok z góry.
** Wycena ustalana indywidualnie.

Informacje dodatkowe

10% rabatu dla działalności gospodarczych rozliczanych w formie ryczałtu bez VAT
“mFirma uśpiona” to spółka z o.o., której księgowanie ogranicza się do: faktur za usługi mKsięgowość sp. z o.o., mProject sp. z o.o., firm z grupy mBiuro, towarzyszącym im wyciągom bankowym, wysyłki zerowych deklaracji, rocznego CIT-8. Roczne sprawozdanie finansowe płatne jest dodatkowo 329 zł. Przekazanie innych dokumentów niż ww. skutkują zmianą na inny Pakiet, w danym okresie rozliczeniowym.

System wag wpisów dokonywanych na podstawie dokumentów, służący do wyceny obsługi księgowej

Rodzaj dokumentu

Waga wpisu

Faktury / dokumenty księgowe

1,00

Listy płac

1 + (0,25 x każdy pracownik)

Wyciągi bankowe, raporty kasowe w PLN

1,00/10 pozycji

Rozliczenia delegacji

1,00/pozycja

Usługi dodatkowe

Miesięczna opłata w przypadku zawieszonej działalności gospodarczej

79 zł

Miesięczna opłata w przypadku zawieszonej spółki prawa handlowego

mFirma Uśpiona 149 zł/mc

Opłata za zmianę abonamentu na niższy lub zmiany rodzaju abonamentu przed upływem okresu wskazanego w Umowie,
jednak nie częściej niż raz na 3 miesiące

15 zł

Przygotowanie odpowiedzi na pismo urzędowe

29 zł

Opłata za przekroczenie terminu dostarczania dokumentów, tj. do 10 dnia miesiąca

7 zł za wpis

Sporządzenie delegacji na terenie RP

29 zł

Sporządzenie delegacji zagranicznej

49 zł

Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej / ZUS lub sporządzenie korekty zapisów księgowych w następwstwie dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej

od 59 zł

Sporządzenie korekty deklaracji VAT-UE

59 zł

Sporządzenie zeznania rocznego

od 49 zł

Sporządzenie dodatkowego PIT-a do zeznania rocznego (ponad 1)

9 zł

Sporządzenie sprawozdania do celów GUS

99 zł

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

100% średniego miesięcznego wynagrodzenia

Wznowienie świadczenia usług

200 zł

Usługa w trybie ekspres (dostarczenie dok. po 20 dniu kalendarzowym)

+30% ceny podstawowej

Rozliczenia dodatkowego miesiąca przypadającego przed pierwszym miesiącem rozliczeniowym wskazanym w Umowie (miesiąc przypadający na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy)

100% kwoty miesięcznego abonamentu

Wystawienie faktury, faktury korygującej, noty

od 10 zł

Przechowywanie dokumentów po zakończeniu roku rozliczeniowego – 1 segregator do 150 kartek

30 zł / miesiąc

Opłata za bezumowne przechowywanie dokumentów – płatne w chwili odbioru dokumentacji przez klienta

500 zł

Rejestracja działalności gospodarczej

od 199 zł

Rejestracja działalności gospodarczej w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy.

400 zł

Sporządzenie bilansu w trakcie roku

99 zł

Sporządzenie raportu kasowego

59 zł/10 pozycji

Dostęp do modułu wystawiania faktur

15 zł/mc

Przygotowanie druków PCC-3, VAT-23, VAT-26 i inne

Od 29 zł

Konsultacja

70 zł / pół h rozmowy / opracowanie odpowiedzi

Usługi kadrowo-płacowe

Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

59 zł

Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej

49 zł

Wypełnienie deklaracji PFRON

149 zł

Sporządzenie korekty listy płac

49 zł

Rozliczenie jednego pracownika w okresie przypadającym na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy

100% opłaty cennikowej

Przygotowanie informacji rocznej dla pracownika

49 zł

Pakiet – zatrudnienie pracownika

59 zł/os

Pakiet – wypowiedzenie i wyrejestrowanie pracownika

39 zł/os

Prowadzenie akt osobowych w formie e-teczek

59 zł (jednorazowa opłata) /os

Naliczanie PPK

9 zł/os

Pakiet – przyjęcie zleceniobiorcy/przygotowanie umowy cywilnoprawnej

29 zł

Przygotowanie formularzy Z-3, Z-3a, Z-3b

pierwsze 29 zł, kolejne 9 zł

Wystawienie zaświadczenia o zarobkach

19 zł

Opłaty windykacyjne

Nie dokonanie płatności w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez mKsięgowość sp. z o.o.

10 zł

Monit telefoniczny zaległych płatności na rzecz mKsięgowość sp. z o.o.

5 zł

Sporządzenie i wysłanie monitu elektronicznego

5 zł

Sporządzenie i wysłanie monitu papierowego

15 zł

Sporządzenie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty

30 zł

Pozostałe usługi i czynności, które nie występują w umowie lub cenniku – ustalane i wyceniane są indywidualne, każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia.
* Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto i nie zawierają podatku VAT