Cennik


Pakiet

Liczba Wpisów

KPiR / płatność roczna

KPiR / płatność miesięczna

Pełna księgowość / płatność roczna*

Pełna księgowość/ płatność miesięczna

mFirma 5

5

329 zł

mFirma 10

10

119 zł

149 zł

329 zł

449 zł

mFirma 30

30

139 zł

169 zł

549 zł

mFirma 60

60

169 zł

209 zł

749 zł

mFirma 90

90

219 zł

299 zł

949 zł

mFirma 120

120

399 zł

1,099 zł

mFirma 150

150

499 zł

1,299 zł

mFirma 200

200

599 zł

1,599 zł

mFirma uśpiona

Oferta Specjalna!

100 zł

Cena wpisu poza pakietem

9 zł

9 zł

Cena wpisu poza pakietem mFirma 5

30 zł

Jednolity plik kontrolny

Cena od 20 zł (cena zależna od Pakietu)

Kadry / płace

45zł/ osoba

Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu jednej umowy cywilnoprawnej

35zł/ osoba

* Kwota miesięczna wynikająca z płatności rocznej.

Informacje dodatkowe

10% rabatu dla firm, w których brak rozliczenia VAT.
10% rabatu dla działalności gospodarczych wspólników spółki cywilnej korzystającej z usług mKsięgowość
10% rabatu dla firm będących na ryczałcie.
“mFirma uśpiona” to spółka z o.o., której księgowanie ogranicza się do: faktur za usługi mKsięgowość sp. z o.o., mProject sp. z o.o., Oxpublica sp. k., Textter sp. z o.o., towarzyszącym im wyciągom bankowym, wysyłki zerowych VAT7 lub VAT7K, rocznego CIT-8. Roczne sprawozdanie finansowe płatne jest dodatkowo 199 zł. Przekazanie innych dokumentów niż ww. skutkują zmianą na inny Pakiet, w danym okresie rozliczeniowym.

System wag wpisów dokonywanych na podstawie dokumentów, służący do wyceny obsługi księgowej

Rodzaj dokumentu

Waga wpisu

Faktury w PLN

1,00

Faktury w walucie innej niż PLN

2,50

Listy płac

1 + (0,25 x każdy pracownik)

Wyciągi bankowe, raporty kasowe w PLN

1,50/strona A4

Wyciągi bankowe, raporty kasowe w walucie innej niż PLN

3,00/strona A4

Rozliczenia delegacji w walucie innej niż PLN

2,50/pozycja

Rozliczenia delegacji w PLN

1,00/pozycja

Pozostałe dokumenty w PLN

1,00

Pozostałe dokumenty w walucie innej niż PLN

2,00

Usługi dodatkowe

Pełnomocnictwo

17 zł

Miesięczna opłata w przypadku zawieszonej działalności gospodarczej

39 zł

Opłata za zmianę abonamentu na niższy lub zmiany rodzaju abonamentu przed upływem okresu wskazanego w Umowie,
jednak nie częściej niż raz na 3 miesiące

15 zł

Wypełnienie deklaracji PFRON

25 zł

Opłata za przekroczenie terminu dostarczania dokumentów, tj. do 10 dnia miesiąca

5 zł za wpis

Sporządzenie delegacji na terenie RP

15 zł

Sporządzenie delegacji zagranicznej

49 zł

Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej / ZUS lub sporządzenie korekty zapisów księgowych w następwstwie dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej

49 zł

Sporządzenie zeznania rocznego

od 49 zł

Sporządzenie dodatkowego PIT-a do zeznania rocznego (ponad 1)

9 zł

Sporządzenie sprawozdania do celów GUS

99 zł

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

100% średniego miesięcznego wynagrodzenia

Rozliczenia dodatkowego miesiąca przypadającego przed pierwszym miesiącem rozliczeniowym wskazanym w Umowie (miesiąc przypadający na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy)

100% kwoty miesięcznego abonamentu

Wystawienie faktury, faktury korygującej, noty

5 zł

Przechowywanie dokumentów po zakończeniu roku rozliczeniowego – 1 segregator do 150 kartek

5 zł / miesiąc

Opłata za bezumowne przechowywanie dokumentów – płatne w chwili odbioru dokumentacji przez klienta

500 zł

Rejestracja działalności gospodarczej

0zł

Rejestracja działalności gospodarczej w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy.

400 zł

Usługi kadrowo-płacowe

Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej / ZUS lub sporządzenie korekty zapisów księgowych w następstwie dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej

49 zł

Sporządzenie korekty JPK

30% ceny JPK

Rozliczenie jednego pracownika w okresie przypadającym na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy

100% opłaty cennikowej

Opłaty windykacyjne

Nie dokonanie płatności w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez mKsięgowość sp. z o.o.

10 zł

Monit telefoniczny zaległych płatności na rzecz mKsięgowość sp. z o.o.

5 zł

Sporządzenie i wysłanie monitu elektronicznego

5 zł

Sporządzenie i wysłanie monitu papierowego

15 zł

Sporządzenie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty

30 zł

* Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto i nie zawierają podatku VAT