Pełna księgowość spółki


Pełna księgowść dla Ciebie

Prowadzenie pełnej księgowości to skorzystanie z zaawansowanej formy opodatkowania. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne.

Pełna księgowość spółki

Oferta mKsięgowości obejmuje:

  • zdefiniowania i ustawienia parametrów zleceniodawcy w systemie księgowym zleceniobiorcy
  • analizę dokumentów podstawowych podmiotu
  • przygotowania aktualizacji NIP-2 oraz wysłanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego
  • przygotowania aktualizacji do ZUS oraz wysłanie do odpowiedniego oddziału ZUS
  • ujęcia w księgach podatkowych dokumentów źródłowych
  • prowadzenia ewidencji środków trwałych
  • przygotowania informacji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy
  • przygotowania bilansu i rachunku zysków i strat po każdym zamkniętym miesiącu
  • przygotowania rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
  • sporządzenia i przesłania do odpowiedniego Urzędu Skarbowego deklaracji VAT