Spółki Zagraniczne


Nie ograniczaj się wyłącznie do Polski!
Podbijaj kraje europejskie i światowe rynki!
Gotowe spółki zagraniczne, to przede wszystkim korzyści podatkowe.

MultiBiura w swojej ofercie posiadają także gotowe spółki zagraniczne z krajów Unii Europejskiej i ze świata. Spółka zarejestrowana na Cyprze to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców chcących prowadzić swoją działalność na terenie UE jak również w innych częściach świata. Zapewniamy sprzedaż gotowych, zagranicznych spółek z dokumentacją.

Spółki Zagraniczne

Dlaczego właśnie Cypr ?

Cypr nie tylko położony jest w strategicznym punkcie, gdzie przecinają się szklaki handlowe Europy, Afryki i Azji, ale również cypryjski system podatkowy należy uznać za najbardziej sprzyjający celom planowania podatkowego spośród systemów podatkowych wszystkich Państw należących do Unii Europejskiej. Za główną przyczynę popularności Cypru należy wskazać sprzyjający przedsiębiorcom klimat biznesowo – prawny. W skład zagranicznych podmiotów korzystających z cypryjskich struktur gospodarczych wchodzą również polscy inwestorzy. Z uwagi na niskie opodatkowanie, wysoki poziom poufności transakcji gospodarczych oraz przyjazną administrację podatkową, Cypr uważany jest za „ raj podatkowy”. Poza najniższą stawką podatku dochodowego od osób prawnych ( CIT ) w całej Unii Europejskiej – 10 proc. , Cypr przewiduje szereg innych preferencji, np. :

 • Brak podatku u źródła (WHT) przy wypłacanych dywidendach, odsetkach i wynagrodzeniu z tytułu praw autorskich (licencji) na rzecz podmiotów zagranicznych. Również dywidendy i wynagrodzenie z tytułu praw autorskich (licencji) otrzymywane przez spółkę cypryjską od nierezydenta są zasadniczo zwolnione od opodatkowania.
 • Brak opodatkowania dyrektorów spółek cypryjskich będących nierezydentami.
 • Status spółki Unii Europejskiej. Cypr jest stroną kilkudziesięciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz jako kraj członkowski Unii Europejskiej objęty jest obowiązkiem implementacji dyrektyw Unii Europejskiej, w tym w zakresie podatków.
 • Wysoki poziom poufności transakcji gospodarczych.
 • Cypr nie jest traktowany przez polskie prawo jako kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową (raj podatkowy).
 • Językiem powszechnie obowiązującym zarówno w biznesie, jaki i w administracji jest język angielski (oprócz greckiego i tureckiego język angielski jest na Cyprze językiem urzędowym); z dniem 1 stycznia 2008 roku funta cypryjskiego zastąpiono wspólną europejską walutą euro.
 • Konta bankowe w dowolnej walucie mogą być zakładane na Cyprze lub za granicą bez ograniczeń związanych z kontrolą dewizową; brak restrykcyjnych wymagań dotyczących cen transakcyjnych (transfer pricing)
 • Względnie niskie koszty założenia i funkcjonowania spółki.
 • Dogodne położenie geograficzne, stabilna gospodarka i demokratyczny system polityczny.

Fakty, fakty…:

 • Zakup gotowej cypryjskiej spółki umożliwia korzystanie z tzw. „raju podatkowego”;
 • w związku z faktem, iż Cypr jest pełnoprawnym członkiem UE – pobiera od miejscowych spółek najniższy podatek w UE, w wysokości 10%;
 • prowadzenie biznesu na rynku cypryjskim bazuje głównie na zaufaniu. Jako lider na rynku oraz firma z wieloletnim doświadczeniem dbamy o to, by nasze usługi świadczone były na najwyższym poziomie. W związku z czym działamy i współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi oraz rzetelnymi partnerami;
 • zakup jak i rejestracja spółki nie wymaga wizyty na Cyprze a wszelkie formalności mogą być domknięte już w 5 dni!;
 • struktura spółki umożliwia beneficjentowi zachowanie anonimowości;
 • nasi prawnicy oraz doradca podatkowy pomagają dopełnić wszelkich formalności.

Informacje o spółce cypryjskiej w pigułce

Najczęściej praktykowaną formą organizacyjno – prawną dla spółek zakładanych na Cyprze przez zagranicznych przedsiębiorców oraz inwestorów mających na celu optymalizację podatkową jest spółka z o.o. Ograniczona do wartości kapitału nominalnego ( Private Company Limited by Shares). Spółka jednocześnie pełni rolę spółki holdingowej. Co więcej, spółka z o.o do wartości kapitału nominalnego, jest przykładem polskiej spółki z o.o. , w związku z czym spółka może prowadzić wszelkiego rodzaju działalności gospodarcze, z wyłączeniem działalności regulowanych. Ponadto, rozpoczęcie prowadzenia działalności nie wymaga uzyskania żadnych pozwoleń. Jedynie dla sfer działalności, takich jak bankowość , ubezpieczenia czy usługi finansowe koniecznym jest uzyskanie licencji wydawanych przez Centralny Bank Cypru. W tego typu spółce, udziałowcy, których liczba nie może przekraczać 50-ciu, mają ograniczoną możliwość zbywania udziałów. Środki spółki poddane są ograniczeniom prawnym dotyczącym transferu udziałów i sprzedaży obligacji – nie mogą być one np. zbywane w ofercie publicznej. Prawo cypryjskie nie przewiduje wysokości minimalnego kapitału zakładowego dla Private Companies Limited by Shares. Co więcej, Spółki cypryjskie mogą swobodnie funkcjonować na rynku polskim, w tym między innymi:

 • otwierać rachunki bankowe, zarówno do bieżącej obsługi, jak i inne, zakładać lokaty,
 • zawierać umowy o obsługę brokerską i otwierać w tym zakresie rachunki inwestycyjne służące – do obrotu papierami wartościowymi notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych,
 • nabywać, zbywać, zastawiać oraz dokonywać innych operacji na akcjach, udziałach – lub obligacjach polskich podmiotów,
 • wykonywać wszelkie prawa korporacyjne związane z posiadanymi udziałami lub akcjami,
 • inwestować w nieruchomości na terenie Polski (z pewnymi ograniczeniami),
 • nabywać i zbywać ruchomości.

Nabycie gotowej spółki

Istnieje możliwość nabycia przez zagranicznego przedsiębiorcę zarejestrowanej już spółki cypryjskiej (shelf company). Zakup shelf company jest zdecydowanie najszybszym sposobem na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu spółki cypryjskiej. Spółka taka jest już zarejestrowana, co oznacza, że posiada komplet dokumentów korporacyjnych (certyfikatów) uzyskanych z rejestru spółek. W umowie takiej spółki w sposób szeroki określony zostaje przedmiot działalności, jaką może prowadzić spółka, w ten sposób, że możliwe jest jej wykorzystanie praktycznie przez każdego przyszłego przedsiębiorcę. Przy zakupie gotowej spółki prowadzenie działalności można rozpocząć natychmiast, w oparciu o istniejące dokumenty korporacyjne.

Funkcjonowanie spółki i organy spółki cypryjskiej

Dla poprawnego funkcjonowania spółka cypryjska powinna posiadać:

 • Udziałowca, co najmniej jednego Dyrektora oraz Sekretarza spółki. Najistotniejszą rolę dla spółki odgrywają jej dyrektorzy, dlatego też najczęściej stosowaną praktyką jest ustanawianie w spółce trzech dyrektorów, w tym dwóch rezydentów cypryjskich i jednego Polaka. W przypadku spółki należącej do polskiego przedsiębiorcy dyrektorem uprawnionym do dokonywania poszczególnych czynności na podstawie każdorazowych uchwał zgromadzenia dyrektorów, będzie w praktyce Polak. Czysto teoretycznie możliwe jest również, aby jedynym dyrektorem spółki cypryjskiej był Polak. Ponadto, dyrektorem w spółce cypryjskiej może być także osoba prawna.
 • Spółkę cypryjską reprezentować mogą dyrektorzy/dyrektor lub ustanowiony przez dyrektorów spółki Pełnomocnik. Ze względu na przepisy prawa podatkowego, w przypadku reprezentowania spółki przez pełnomocnika, dyrektorzy podejmują uchwałę o udzieleniu pełnomocnictwa do dokonania konkretnej czynności i udzielają pełnomocnictwa na czas oznaczony. – Siedzibę. – Spółka musi posiadać adres rejestrowy na Cyprze. – Rachunek bankowy. Rachunek bankowy spółki cypryjskiej może być otwarty w dowolnej walucie, w tym w PLN. Nie ma żadnych przeciwwskazań dla istnienia więcej niż jednego rachunku bankowego. Wówczas należy wskazać, który z rachunków ma być „rachunkiem głównym”. Możliwe jest założenie rachunku bankowego dla spółki cypryjskiej również poza granicami Cypru. W praktyce, polscy przedsiębiorcy decydują się na założenie rachunku bankowego w jednym z banków cypryjskich, ze uwagi na czas – znacznie szybciej przebiega komunikacja na linii bank → spółka → cypryjska kancelaria prawna. Co więcej, szybciej przebiega również sam proces założenia takiego rachunku.

Ważne! W przypadku, gdy większa część dyrektorów spółki nie jest rezydentami Cypru, spółka ta nie płaci podatku dochodowego na Cyprze. Jednocześnie, nie ma możliwości otrzymania Certificate of Tax Residence. Dlatego też, korzystną opcją dla klientów jest wprowadzenie miejscowego dyrektora.

Spółki cypryjskie są ogólnie znane i praktykowane, a w świecie księgowo-finansowym usłyszysz też o spółkach z Virgin Islands, Curacao (terytorium zależne od Holandii), Stan Delaware w USA i wielu innych. Każda branża ma swoją specyfikę, potrzeby i możliwości, o których warto porozmawiać z doradcą podatkowym w świetle spółek zagranicznych.