15 marzec

Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym

Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym

Zmiany w postępowaniu upadłościowym na 2016 rok

Nowy 2016 rok, przyniósł wiele zmian, także w postępowaniu upadłościowym. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze zostały wprowadzone diametralne zmiany. Od dnia 1 stycznia 2016 roku ustawa ta nosi nową nazwę Prawo upadłościowe. Postępowanie naprawcze natomiast, zostało „zniesione” na rzecz postępowania restrukturyzacyjnego, uregulowanego w ustawie Postępowanie Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku.

Co przyniosły zmiany na 2016 rok ?

Nowe przepisy regulują na nowo podmiot, na którym ciąży obowiązek składania do sądu wniosku i upadłość spółki w przypadku jej niewypłacalności. Według art. 21 ust. 1 pkt 2 : „2. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.”[1]

Co oznacza niewypłacalność ?

Definicję niewypłacalności również reguluje znowelizowana ustawa. Podmiot staję się niewypłacalny w momencie gdy utraci zdolność do regulowania ciążących na nim zobowiązań pieniężnych. Tutaj bardzo istotny jest termin. Domniemywa się, że jeżeli opóźnienie dłużnika będzie wynosiło więcej trzy miesiące, to właśnie wtedy staję się on wtedy niewypłacalny. Inaczej uregulowana jest sytuacja osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych. Ich niewypłacalność powstaje w momencie gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku podmiotu, a sytuacja ta utrzymuje się przez okres przekraczający dwa lata 24 miesiące.

Jaki jest termin złożenia wniosku o upadłość ?

Według nowych przepisów wniosek o upadłość powinien być złożony w terminie 30 dni przez podmiot posiadający do tego legitymację. 

Jakie są konsekwencje niezłożenia wniosku w terminie ?

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie złożony w wyżej wymienionym terminie podmioty odpowiedzialne za sprawy dłużnika będą ponosiły odpowiedzialność za wszystkie wyrządzone szkody powstałe na skutek opieszałości.

Przepisy po nowelizacji ściśle określają także to, że w przypadku gdy wierzyciel podejmie decyzję o dochodzeniu odszkodowawczym od niewypłacalnego dłużnika, to wysokość dochodzonej szkody może być domniemywana w wysokości niezaspokojonej wierzytelności.  Następstwem tej sytuacji jest to, że w przypadku gdy wysokość szkody zostanie uznana za zbyt wysoką, członek zarządu będzie musiał podważyć domniemanie i na nim spocznie ciężar dowodu.

[1] USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe,  Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535

Naszym zdaniem


Karina Kurowska

Zagadnienie postępowania upadłościowego jest czynnikiem bardzo istotnym dla wielu przedsiębiorców. Znajomość nowych przepisów w tej sytuacji jest bardzo ważna, ponieważ przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa osób prowadzących firmę. Nowe przepisy poprzez wydłużenie czasu na złożenie wniosku do 30 dni stały się bardziej korzystne dla niewypłacalnych podmiotów. Zawsze jednak trzeba pamiętać o skutkach niedotrzymania terminu i późniejszych problemów, jakie mogą wynikać z następstwa postępowania odszkodowawczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.