30 Listopad

Złożenie sprawozdania finansowego przez obcokrajowca

Składanie sprawozdań finansowych przez obcokrajowców często wiąże się z komplikacjami. Ze względu na zmiany, które zostały wprowadzone w 2018 roku, każdy z nich  w celu złożenia sprawozdania do KRS będzie musiał uzyskać numer PESEL.

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym  informacje na temat rocznego wyniku finansowego danej firmy. Obowiązek jego przygotowania obejmuje:

 • spółki funkcjonujące jako osoby prawne
 • spółki osób fizycznych
 • jednoosobowe firmy

 

Zmiany ustawowe od 1.10.2018

Od 1 października 2018 roku sprawozdania finansowe są sporządzane w formie elektronicznej, według urzędowego wzoru, będą one zatwierdzone:

 • kwalifikowanym e-podpisem – jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną;
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.

Zmiana wprowadzona do ustawy o rachunkowości będzie dotyczyć wszystkich podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego. Spółki oraz inne firmy wpisane do KRS już nie będą musiały przesyłać go do urzędu skarbowego, ponieważ z sądowego repozytorium trafi ono automatycznie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

W przypadku podmiotów nie wpisanych do KRS, sprawozdania finansowe trzeba będzie przesłać elektronicznie, w formie pliku JPK do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Konieczność uzyskania numeru PESEL

Jeśli członek zarządu lub wspólnik spółki jest obcokrajowcem i nie posiada nadanego numeru PESEL, konieczne będzie jego uzyskanie. Bez jego posiadania nie ma możliwości założenie profilu zaufanego ePUAP, a to zaś wyklucza uwierzytelnienie wniosku o złożenie dokumentów finansowych do KRS.

 

Jak uzyskać numer pesel?

Numer PESEL w Polsce można otrzymać na dwa sposoby:

 • z urzędu – nadawany automatycznie po uzyskaniu meldunku;
 • na wniosek- po złożeniu odpowiednich dokumentów w urzędzie.

W celu jego otrzymania należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu:

 • Urząd gminy właściwy dla miejsca zameldowania (tam, gdzie dana osoba jest zameldowana lub chce się zameldować);
 • Urząd gminy, na terenie której znajduje się siedziba pracodawcy (jeśli nie ma możliwości uzyskania meldunku);
 • Urząd Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy – ul. Nowogrodzka 43 (jeśli dana osoba nie pracuje, bądź pracodawca ma siedzibę za granicą Polski).

W celu uzyskania numeru PESEL, należy przygotować odpowiednie dokumenty:

 • Druk wniosku – można go znaleźć w urzędach gminy oraz na stronie internetowej;
 • Dokument potwierdzający tożsamość.

Przypominamy, że złożenie wniosku jest bezpłatne, a formularz zostaje przyjęty do weryfikacji od razu po jego złożeniu.

 

Sposoby złożenia sprawozdania
Zgłoszenie sprawozdania finansowego może złożyć tylko i wyłącznie członek zarządu lub wspólnik uprawniony do reprezentacji danego podmiotu, którego PESEL wpisany jest do rejestru przedsiębiorców KRS. Procedurę tą należy rozpocząć od utworzenia konta w systemie s24. Będzie do tego potrzebny:

 • kwalifikowany podpis elektroniczny – jego uzyskanie może zająć kilka tygodni i związane jest z koniecznością poniesienia opłat za użytkowanie;
 • profil zaufany ePUAP – niektóre banki umożliwiają założenie profilu zaufanego w swojej bankowości elektronicznej. Inną możliwością jest wypełnienie wniosku na stronie pz.gov.pl/pz/register , a następnie potwierdzenie tożsamości, na przykład  w jednym z urzędów znajdujących się na liście punktów potwierdzających profil zaufany. Założenie ePUAP jest bezpłatne i trwa maksymalnie kilka dni.

Po zalogowaniu się do systemu możemy zarejestrować nasze zgłoszenie, a następnie system samodzielnie wskaże nam, jakie dokumenty finansowe powinniśmy złożyć.

Po zakończeniu procesu, osoba składająca sprawozdanie finansowe otrzyma potwierdzenie złożenia, a wpis o przyjęciu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych pojawi się również w odpisie z rejestru przedsiębiorców KRS.

 

Proces złożenia sprawozdania finansowego

Osoba odpowiedzialna za złożenie sprawozdania finansowego musi przestrzegać ustalonych terminów:

 • 3 miesiące – termin na  przygotowanie od dnia bilansowego – zwykle liczone od  31 grudnia;
 • 6 miesięcy – po sporządzeniu sprawozdania organy mają kolejne 3 miesiące na jego zatwierdzenie;
 • 15 dni – od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego należy złożyć odpowiednie dokumenty finansowe;
 • 10 dni – od zatwierdzenia rocznego sprawozdania  – dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych.

Wymagane dokumenty:

 • roczne sprawozdanie finansowe wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia;
 • odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego;
 • odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdanie z działalności – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych;
 • sprawozdanie biegłego rewidenta – jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu.

Formularze, które należy wykorzystać przy okazji złożenia sprawozdania finansowego i innych dokumentów do KRS to:

 

 • KRS-Z30
 • KRS-ZN

 

Nowo wprowadzone przepisy mogą być utrudnieniem dla podmiotów, w których zarządcami są obcokrajowcy. Podczas sporządzania sprawozdania finansowego muszą oni pamiętać o konieczności posiadania numeru PESEL.

Zachęcam również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

 1.   Zmiany w KRS

2.   Zatrudnienie obcokrajowców  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *