27 sierpień

Zawieszenie firmy – jak bezpiecznie zawiesić działalność?

Przedsiębiorstwo to podstawowy podmiot gospodarczy. Fundamentami działania przedsiębiorstwa jest świadczenie usług, produkcja oraz sprzedaż dóbr w celu osiągnięcia zysku. W Polsce prawo jasno reguluje podział przedsiębiorstw na różne rodzaje, klasyfikowanych pod różnymi względami.

Klasyfikacja przedsiębiorstw w Polsce:

1. Podział ze względu na wykonywaną działalność:

 • produkcyjne
 • handlowe 
 • usługowe

2. Podział ze względu na liczbę pracowników:

 • mikroprzedsiębiorstwa 
 • małe przedsiębiorstwa 
 • średnie przedsiębiorstwa 
 • duże przedsiębiorstwa 

3. Podział ze względu na formę własności:

 • państwowe 
 • prywatne

 

To właśnie na przedsiębiorstwach prywatnych skupimy się podczas omawiania tematu zawieszenia firmy. 

Przedsiębiorstwa prywatne również dzielą się na różne rodzaje, w zależności od formy prowadzenia działalności.  Wyróżniamy tutaj:

 • jednoosobową działalność gospodarczą;
 • spółki cywilne;
 • spółki prawa handlowego
  • spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna);
  • spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna).

 

Pomimo podobieństw, każda z tych form charakteryzuje się innymi elementami składowymi prowadzenia działalności. Najbardziej widoczne różnice znajdują się między jednoosobową działalnością, a spółkami (każdego rodzaju). 

Formy działalności cieszące się największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców to  jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Działalność gospodarcza Spółka z o.o.
Rejestracja > złożenie wniosku CEIDG-1 oraz pozostałych załączników w urzędzie miasta (gminy) lub online;

– bezpłatna

*w przypadku złożenia wniosku online konieczna będzie wizyta w urzędzie w celu uwierzytelnienia wniosku. Wizyta nie będzie konieczna jeśli przedsiębiorca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny. 

> rejestracja w sposób tradycyjny z aktem notarialnym (konieczna wizyta u notariusza);

– płatna, koszty notarialne oraz podatek zależne od wysokości kapitału zakładowego, a także opłata sądowa w wysokości 350 zł

> rejestracja online;

– płatna, do opłaty podatek PCC (0,5% od wysokości kapitału) oraz opłata sądowa w wysokości 350 zł

*przy wyborze tradycyjnej formy rejestracji, podatek zostanie odprowadzony przez notariusza

*rejestracja online jest możliwa jeśli przedsiębiorca posiada profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Osobowość prawna, rodzaj podatku oraz formy opodatkowania Osobowość prawna: 

– przedsiębiorca sam występuje w charakterze osoby fizycznej 

Podatek:

– podatek dochodowy od osób fizycznych

Formy opodatkowania:

– na zasadach ogólnych (18% i 32%)

– na zasadach podatku liniowego (19%)

– na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (w szczególnych przypadkach)

*przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania ze składek preferencyjnych, tj. przez pierwsze 24 miesiące od rozpoczęcia działalności mogą opłacać składki  od kwoty, która wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. mały ZUS).

Osobowość prawna:

–  spółka jest odrębnym bytem prawnym

Podatek:

– podatek dochodowy od osób prawnych

Formy opodatkowania:

– w wysokości 19% od osiągniętego zysku brutto.

– w wysokości 9% od osiągniętego zysku brutto (wyłącznie dla małych, oraz rozpoczynających swoją działalność przedsiębiorców) 

Księgowość > księga przychodów i rozchodów > księgi rachunkowe + obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych
Składki ZUS, zdrowotne > obowiązkowe (jeżeli przedsiębiorca nie jest zatrudniony na umowę o pracę lub nie posiada innego tytułu ubezpieczenia) > obowiązkowe (jeżeli w spółce jest tylko 1 wspólnik oraz brak możliwości skorzystania ze składek preferencyjnych)
Odpowiedzialność przedsiębiorcy Przedsiębiorca odpowiada całym swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania firmy, wynikające z jej prowadzenia Zobowiązania spółki pokrywane są jedynie z jej majątku.

Przedsiębiorcy, wspólnicy osobiście odpowiadają jedynie do wysokości wniesionych przez nich wkładów 

 

W sytuacji, gdy zyski firmy spadają i pojawia się problem z pozyskaniem zleceń, a koszty prowadzenia działalności powoli nas przerastają, warto pomyśleć nad innymi możliwościami rozwiązania problemu. Jedną z możliwych opcji jest zawieszenie działalności przedsiębiorstwa. Oznacza to przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Główną korzyścią czerpaną przez przedsiębiorców w okresie zawieszenia to zwolnienie ze składek ZUS czy podatków dochodowych. Jednak co zrobić, aby w bezpieczny sposób zawiesić naszą działalność unikając przy tym błędów? Czy zawieszenie działalności gospodarczej bardzo różni się od zawieszenia działalności spółki? Poniżej omawiamy najważniejsze aspekty zawieszenia działania przedsiębiorstwa. 

 

Działalność gospodarcza  Spółka
Zawieszenie Uprawnienia:

– każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą 

*przedsiębiorca nie może zawiesić działalności jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Istnieje taka możliwość jedynie, gdy osoby pracują na podstawie umowy zlecenie oraz o dzieło.

Okres zawieszenia: 

– przedsiębiorca ma możliwość zawiesić swoją działalność na okres bezterminowy (minimalnie na 1 miesiąc)

*Istnieje możliwość zawieszenia działalność na okres 36 miesięcy, w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Składki i podatek:

przedsiębiorca zostaje zwolniony z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy, a także ze składania deklaracji VAT. W czasie zawieszenia działalności gospodarczej zostaje również wyrejestrowany z ZUS, co jest równoznaczne z brakiem konieczności opłacania składek ZUS

Wznowienie działalności:

-działalność gospodarcza zostaje wznowiona w wybranym dniu, wskazanym we wniosku o zawieszenie. Brak wskazania daty powoduje, że działalność będzie zawieszona bezterminowo

Uprawnienia: 

– wspólnicy wszystkich spółek prawa handlowego, o ile nie zatrudniają pracowników na umowę o pracę

*istnieje możliwość zawieszenia działalności spółki posiadając osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jednakże jedynie, gdy przebywają one na urlopie macierzyńskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, wychowawczego oraz rodzicielskiego (o ile nie jest on połączony z pracą u pracodawcy, który udzielił im tego urlopu).

*w przypadku zakończenia urlopu, do momentu zakończenia zawieszenia działalności pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój (60% wysokości normalnej pensji).

Okres zawieszenia:

– spółkę handlową można zawiesić na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy

Składki i podatek:

wspólnicy spółek osobowych, którzy są płatnikami składek na własne ubezpieczenia, muszą osobiście wyrejestrować się z ZUS oraz ubezpieczeń jako płatnicy. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne.

– w przypadku zawieszenia działalności spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej wspólnicy, którzy są osobami fizycznymi, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym

* osoba fizyczna, która jest wspólnikiem spółki, której działalność została zawieszona, nie posiadająca tytułu do ubezpieczenia, np. z umowy o pracę ma możliwość opłacenia dobrowolnej składki zdrowotnej. Prawo do publicznych świadczeń zdrowotnych kończy się po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. 

Wznowienie działalności:

– jeżeli po upływie 24 miesięcy od dnia zawieszenia, nie zostanie złożony wniosek o wznowienie działalności, to działalność spółki zostanie automatycznie wznowiona w kolejnym dniu, a informacja o wznowieniu zostanie zamieszczona
w rejestrze przedsiębiorców

 

Odpowiednie przygotowanie wniosku przez przedsiębiorcę będzie skutkowało pozytywną decyzją urzędu oraz sądu. Zawieszenie działalności, a tym samym brak konieczności opłacania składek umożliwi zaoszczędzenie pieniędzy, a co za tym idzie łatwiejszy start po wznowieniu działalności przedsiębiorstwa. W najgorszym wypadku zawieszenie działalności może doprowadzić do ostatecznego zamknięcia firmy. 

Jeżeli nie posiadasz wystarczającej wiedzy lub nie czujesz się zbyt pewnie w dopełnianiu formalności związanych z działalnością, skorzystaj z pomocy specjalistów, którzy w Twoim imieniu przygotują niezbędne dokumenty!

One thought on “Zawieszenie firmy – jak bezpiecznie zawiesić działalność?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.