18 październik

zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej i spółki z o.o.

Zawieszenie działalności gospodarczej i spółki z o.o. wiąże się z powstaniem wielu udogodnień dla przedsiębiorcy, między innymi z obniżeniem kosztów związanych z prowadzeniem własnego biznesu. Zawieszenie działalności nie eliminuje całkowitej możliwości działania w ramach prowadzonej działalności, wręcz przeciwnie – przedsiębiorca zyskuje wiele praw i obowiązków wynikających z przepisów prawnych.

Udogodnienia wynikające z możliwości zawieszenia działalności

 1. Przysługiwanie licznych ulg finansowych i podatkowych;
 2. Brak obowiązku opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego;
 3. Brak konieczności składania deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie działalności dotyczy;*
 4. Brak konieczności opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (jednakże po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki podmiot nie ma prawa do świadczeń zdrowotnych i powinien skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego; dodatkowo okres zawieszenia działalności nie jest uwzględniany do lat pracy warunkujących otrzymanie emerytury)

*Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT nie dotyczy: 

 • podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE, 
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary (w zakresie których są podatnikiem), 
 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywanych czynności podlegających opodatkowaniu, 
 • okresów rozliczeniowych, za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego;

W przypadku gdy zawieszenie działalności gospodarczej nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, podatnik będzie zobowiązany złożyć deklarację VAT za ten okres.

Obowiązki i prawa przysługujące przedsiębiorcy w okresie zawieszenia spółki i działalności gospodarczej:

 • możliwość wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (przykładowo: opłata za wynajem budynku);
 • prawo i obowiązek wykonywania wszelkich czynności wskazanych przez przepisy prawa;
 • obowiązek uczestniczenia w postępowaniach podatkowych, sądowych, administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed okresem zawieszenia;
 • możliwość przyjmowania należności, obowiązek wywiązywania się ze zobowiązań powstałych przed okresem zawieszenia działalności; 
 • możliwość czerpania przychodów finansowych z działalności prowadzonej przez zawieszeniem;
 • obowiązek podania się kontroli na zasadach przewidzianych przez prawo, jeżeli zaistnieje taka konieczność;
 • możliwość ściągania własnych należności i obowiązek spłaty długów;
 • obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego (wyjątek: przedsiębiorca korzystający z niezamykania ksiąg rachunkowym może nie składać rocznego sprawozdania za rok obrotowy, którego dotyczy okres zawieszenia i niezamykania ksiąg, jest to jednak sytuacja ściśle regulowana przez prawo).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.