30 kwiecień

mbiuro

Czas niepewności i walki z koronawirusem – praktyczne rozwiązania dla firm.

Czasy, w których przyszło nam mierzyć się z codziennością, są jednymi z najtrudniejszych okresów dla przedsiębiorców. W dobie walki z wirusem większość zadaje sobie pytanie: co teraz? Niestety, wiele działalności generuje zyski, które w pełni idą na pokrycia zobowiązań, a luksus zarabiania schodzi na drugi plan. Konieczność ponoszenia stałych kosztów bez generowania przychodów, płacenie wysokich opłat za lokale, które nie mogą być wykorzystywane, utrzymanie pracowników i wypłacenie im wynagrodzeń, pomimo niemożności pracy nie pozwala na normalne funkcjonowanie. Powyżej wymienione przykłady to tylko kropla w morzu pozostałych zobowiązań, które muszą zostać uregulowane, nie zważając na sytuacje, jaka panuje. Ciężko jest przewidzieć, co będzie dalej, zwiększenie podatków, zmniejszenie zamówień, utrata pracy przez setki, a nawet tysiące ludzi, co będzie wiązać się ze wzrostem bezrobocia. Jednakże w surowości realiów, można dostrzec światło, warto znać możliwości, które mogą stać się bardzo przydatne i pomóc przetrwać ten ciężki czas.

Na starcie, warto przyjrzeć się tarczy antykryzysowej oferowanej przez państwo. Jest to szereg udogodnień, które mają wesprzeć obywateli przed kryzysem wywołanym przez koronawirus. Według jednych z założeń, przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników będą mogli liczyć na 50% ulgę w składkach na ubezpieczenia społeczne. Mikrofirmy i samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie, będą zwolnieni ze składek ZUS na trzy miesiące, za okres marzec-maj. Będą mogli również uzyskać pożyczkę w wysokości 5 tys. zł. Pożyczka będzie bezzwrotna, jeśli w ciągu 14 dni od spełnienia jej pierwszego warunku zostanie złożony wniosek o umorzenie. Osoby na umowach cywilnoprawnych będą mogły otrzymać pomoc przez trzy miesiące. Państwo oferuje również dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Świadczenie postojowe w kwocie do 2 tysięcy złotych dla zleceniobiorców oraz dla osób samozatrudnionych na warunkach określonych w projekcie. Możemy liczyć również na zabezpieczenie przed egzekucją komorniczą środków przeznaczanych z tarczy antykryzysowej. Udogodnieniem ma być również przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, modyfikacja warunków umów kredytowych, oraz obliczanie zdolności kredytowej przedsiębiorców, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019. Zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS) w okresie epidemii i 30 dni po jej zakończeniu ma również pomóc w przetrwaniu tego ciężkiego czasu. Warto monitorować sytuację i pomoc, jaką niesie nam samo państwo, gdyż z tygodnia na tydzień tarcza na pewno będzie poszerzana o kolejne ulgi, aby wspomóc naszą gospodarkę.

Wspomniane we wstępie koszty związane z opłatami za wynajem lokalu, są niewątpliwie bardzo bolesne. W momencie, gdy nasza działalność jest unieruchomiona, a spotkania w siedzibie mogą zagrażać zdrowiu, opłata za lokal efektywnie pomniejsza grubość naszego portfela. Znajdujemy jednak mały plus, sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy pokazała realne zalety pracy zdalnej, prognozuje się, że taka forma pracy w przyszłości zyska na popularności i wiele firm dostrzeże jej zalety takie jak optymalizacja czasu pracy, większa wydajność i kreatywność pracowników, mniejsze wydatki związane z zapewnieniem miejsca pracy. Tym bardziej okazać się może, że lokal, który wynajmujemy do pracy nie jest nam niezbędny do funkcjonowania. W takiej sytuacji warto rozważyć skorzystanie z usługi adresu do rejestracji firmy czyli tzw. wirtualnego biura. Rozwiązanie, które z roku na rok staje się coraz bardziej popularne. Jest to duża oszczędność pieniędzy ponieważ koszty są nieporównywalnie niższe w stosunku do wynajmu lokalu, a także stanowi to ułatwienie dla przedsiębiorców – wszystko dzięki pomocy wykwalifikowanej obsługi asystenckiej. W ofercie wyspecjalizowanych w tym obszarze firm znajdziemy adres do rejestracji siedziby bądź oddziału firmy, którym na podstawie podpisanej umowy możemy się posługiwać w celach administracyjnych, czy też marketingowych. Lokalizacje znajdują się w całej Polsce, często w prestiżowych i znanych miejscach. Jednym z czołowych dostawców rozwiązań dla przedsiębiorców w Polsce jest marka mBiuro. W swojej ofercie posiada pakiety w atrakcyjnych cenach, m.in. adres do rejestracji w abonamencie rocznym i miesięcznym. Problemy związane z korespondencją czy odbiorem paczek, przestają mieć znaczenie. Asystentka każdorazowo poinformuje o otrzymanych dokumentach, również w zależności od pakietu lub życzenia klienta prześle skan. W jednym miejscu kompleksowo możemy skorzystać z usług księgowych i wsparcia prawnego. Obowiązek związany ze zmianami w KRS czy CEIDG zostaje zdjęty z ramion właścicieli firm i przekazany pracownikom mBiura. Korzystanie z takich usług niewątpliwie odciąży nasze konta w tak trudnym czasie.

Bez względu na lepsze, czy gorsze czasy każdy przedsiębiorca zobowiązany jest zadbać o wszelkie obowiązki księgowe swojej firmy. Zaniedbania w tym zakresie mogą przysporzyć wielu problemów np. brak składania deklaracji VAT może skutkować wykreśleniem spółki z VAT’u i pociągnąć za sobą szereg konsekwencji i dodatkowych kosztów. W czasie gdy firma przestaje działać, jest chwilowo zamrożona lub zawieszona wysokie opłaty dla biura rachunkowe lub wynagrodzenie dla księgowej może być dodatkowym obciążeniem. Warto wiedzieć, że niektóre biura rachunkowe jak mKsięgowość oferują swoim Klientem preferencyjne warunki na ten trudny czas tzw oferta księgowa dla spółek uśpionych. Abonamenty zostają obniżone do minimum, a obowiązki księgowe względem Urzędów są wykonywane, dzięki czemu zachowana zostaje płynność działań bez konieczności ich wstrzymywania czy wypowiadania umowy.

Jeśli sytuacja wpłynęła na trudność w uregulowaniu składek ZUS, zaliczek na podatek lub z przyczyn osobistych wiemy, że na chwilę obecną prowadzenie działalności będzie nieefektywne, możemy zawiesić działalność. To na ile zostanie ona zawieszona zależy od tego, czy prowadzimy jednoosobową działalność zarejestrowaną w CEIDG, czy spółkę zarejestrowaną w KRS. W pierwszym przypadku działalność możemy zawiesić bezterminowo, jednak wymagane minimum to 30 dni. W przypadku zawieszenia spółki możemy wskazać ramy czasowe, spółkę możemy zawiesić co najmniej na 30 dni i nie dłużej niż 24 miesiące. Dzięki zawieszeniu jesteśmy zwolnieni z płacenia składek ZUS oraz składania deklaracji ZUS. Również nie musimy płacić zaliczek na podatek dochodowy i składać deklaracji VAT. Choć nie możemy już wykonywać działalności, to jednak dopuszczalne jest przyjmowanie należności z umów zawartych przed zawieszeniem, czy sprzedawanie wcześniej zamówionych towarów.

Kolejnym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości firmy. Mogą dokonać jej zarówno duże firmy, jak i małe działalności gospodarcze. Powszechnym bodźcem jest niewypłacalność długoterminowa, która może mieć negatywne skutki dla przyszłości firmy. Efektem może być upadłość likwidacyjna lub układ naprawczy. Korzyści, jakich dostarcza nam ogłoszenie upadłości to zastopowanie wzrostu zadłużeń upadłego, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, należne od upadłego, za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Po ogłoszeniu upadłości nie można obciążyć składników masy upadłości hipoteką, zastawem, zastawem skarbowym itd. Osoby fizyczne, które prowadziły działalność gospodarczą, mogą liczyć na całkowite oddłużenie. 

Innym rozwiązaniem jest sprzedaż środków trwałych. Jeśli w firmie znajdują się środki trwałe, które są już niepotrzebne, jednak nadal są sprawne, możemy je sprzedać, zaś uzyskany przychód zaliczyć na poczet przychodów firmy. Jednym z najczęściej sprzedawanych środków trwałych jest samochód, mogą to być również sprzęty elektronicznie i biurowe. Na podstawie art. 24 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, po likwidacji działalności jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Odroczenie terminu płatności to ulga, polegająca na przesunięciu terminu spłaty należności podatkowej, więc jeśli mamy problem z zapłatą podatku, uregulowaniem zaległości lub odsetek, warto złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności do urzędu. Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, urząd może odroczyć lub rozłożyć na raty płatności podatkowe. Odroczenie płatności może dotyczyć również składek. Ważne jest to, że odroczenie dotyczy tylko bieżących lub przyszłych składek. Wniosek o odroczenie można złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składki. Dzięki odroczeniu termin płatności zostanie przesunięty i ustanowiony na nowy termin w uzgodnieniu z ZUS.

Ochrona majątku przed wierzycielami jest jedną z możliwości zabezpieczenia i ochrony firmy przed utratą majątku. W jej ramach możemy wnieść powództwo egzekucyjne i skargę na komornika. Rozwiązania te dotyczą możliwości w sytuacji, gdy egzekucja została już rozpoczęta przez komornika. Kolejnym rozwiązaniem zabezpieczającym majątek przedsiębiorcy jest zakładanie spółek kapitałowych w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialności, powód? Egzekucje zobowiązań spółek kapitałowych nie mogą być prowadzone z majątku prywatnego wspólników. Następnym przykładem jest prowadzenie biznesu w reżimie podatkowym (rajów podatkowych). W zależności od kraju, który wybierzemy, opiera się to na umowie pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel, a osobą, która będzie zarządzać środkami. Umowa zawiera określenie sposobu zarządzania majątkiem przy wykorzystaniu usług powierniczych. Pozostałymi możliwościami są ochrona bazy danych, wykupienie ubezpieczenia majątkowego. 

Ostatnią z możliwości przedstawioną w tym artykule jest likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli zajdą okoliczności przewidziane w umowie, lub inne przyczyny przewidziane prawem, a wola wspólników będzie jednoznaczna, można przystąpić do likwidacji spółki. Proces ten rozpoczyna się od zgłoszenia otwarcia likwidacji przez likwidatora do odpowiedniego sądu rejestrowego. W efekcie, do nazwy jest dodawane oznaczenie “w likwidacji”, natomiast informacje o osobach wchodzących do zarządu spółki zostają wykreślone. W zamian wpisuje się dane likwidatorów oraz sposób reprezentacji spółki przez nich. Równolegle z wnioskiem o wpis otwarcia likwidacji do KRS, powinien zostać złożony wniosek o ogłoszenie otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się w nim wszystkich wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia publikacji. Likwidatorzy po dopełnieniu formalności rozpoczynają czynności likwidacyjne, tzn. zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Ważnym elementem związanym z likwidacją spółki jest bilans likwidacyjny. Sporządza się go na dzień otwarcia likwidacji, uwzględniając wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Czas na jego przygotowanie to 15 dni od dnia otwarcia likwidacji. Ostatni bilans likwidacyjny sporządza się na dzień poprzedzający podział między wspólników pozostałego majątku. Podział ten dokonuje się w stosunku do posiadanych przez wspólników udziałów, chyba że w umowie spółki wskazano inne zasady podziału majątku. Jednym z ostatnich etapów jest przygotowanie sprawozdania likwidacyjnego i przedstawienie go na Zgromadzeniu Wspólników, gdzie musi zostać zatwierdzone. Sporządza się je na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Ostatnią czynnością w procesie likwidacji spółki z o.o. jest złożenie wniosku do sądu rejestrowego o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców KRS. Z chwilą wykreślenia z rejestru następuje rozwiązanie spółki. W tym samym czasie ulega umorzeniu niezapłacony dług, o ile taki istnieje. Wbrew pozorom nie jest to jednak idealny sposób na obejście prawa i niespłacanie zobowiązań bez konsekwencji.

Warto przyjrzeć się temu, jakie rozwiązanie może przynieść realne korzyści dla naszej firmy i poszukać wsparcia u podmiotów, które usługi świadczą kompleksowo, doradzą i zrealizują to w sposób sprawny, bez dodatkowych stresów związanych z formalnościami. Kompleksowość to obecnie słowo klucz, całość działań przekazana w jedne ręce to względny spokój w tych ciężkich czasach, a często też dodatkowe obniżki w cenie. Obecnie najważniejsze jest zachowanie zdrowego rozsądku. Pomimo diametralnych zmian warunków biznesowych, powinniśmy do nich podchodzić racjonalnie, jednak działania podejmowane przez nas powinny być stanowcze. Na ten moment warto szukać usług, które pozwolą na ograniczenie wydatków związanych z prowadzeniem działalności. Przykłady przedstawione powyżej na pewno przyczynią się do częściowego ochronienia majątku przed nieefektywnym wydawaniem pieniędzy, nawet na przykładzie opłaty nieużywanego lokalu. Niestety doba epidemii jest testem dla nas wszystkich. Czekają nas niespokojne czasy, w których będziemy musieli odnaleźć nową codzienność. 

 

Autorka: Aleksandra Witek

 

Wybrane źródła i inspiracje:

 1.  https://www.money.pl/gospodarka/tarcza-antykryzysowa-5-tys-zl-pozyczki-dla-samozatrudnionych-i-mikroprzedsiebiorcow-6502587704338049a.html
 2. https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/tarcza-antykryzysowa-sa-nowe-propozycje-rzadu/etww7rd
 3. https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/tarcza-antykryzysowa-sa-nowe-propozycje-rzadu/etww7rd
 4. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zawieszenie-wznowienie-i-zamkniecie-firmy/chce-zawiesic-firme-jednoosobowa/co-to-jest-zawiesznie-firmy-i-kiedy-mozna-to-zrobic/kiedy-moge-zawiesic-firme-i-jak-to-zrobic
 5.  https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-upadlosc-firmy-jak-i-kiedy-to-oglosic
 6.  http://www.centrumprawa.eu/ogloszenie-upadlosci-przedsiebiorcy-czy-sa-z-tego-jakies-korzysci/
 7.  https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/odroczenie-terminu-platnosci-skladki
 8.  https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1031776,ochrona-majatku-przed-wierzycielami.html
 9.  https://kancelarialexadvisor.pl/uslugi-2/dla-konsumentow/ochrona-majatku-przed-egzekucja/
 10.  https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa
 11.  https://www.norekwspolnicy.pl/blog/likwidacja-spolki-z-o-o-krok-po-kroku
 12.  https://mikroporady.pl/porady/jak-zlikwidowac-sp-z-o-o-krok-po-kroku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.